ورود چهارشنبه ، 6 ارديبهشت ، 1396
حداقل
پیوندهاحداقل
مناقصه ها و مزایده ها
عنوان مناقصه و مزایدهفایلتاریخ
فرم تقاضای شرکت در مزایده زمین دانشگاه1396/02/02
فرم شرایط شرکت در مزاید زمین دانشگاه آزاد اسلامی کازرون1396/01/29
فرم استعلام بهاءفروش ضایعات آهن آلات1395/09/13
فرم استعلام بهاءفروش ضایعات قطعات کامپیوتری وملزومات اداری1395/09/13
آگهی نوبت دوم مزایده دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون1395/09/13
فایل اکسل فهرست کل قطعات وضایعات موردمزایده 1395/09/08