ورود دوشنبه ، 26 آذر ، 1397
حداقل
پیوندهاحداقل
مناقصه ها و مزایده ها
عنوان مناقصه و مزایدهفایلتاریخ
فرم شرکت در مرحله دوم مزایده اجاره محل بوفه خوابگاه دانشجویی(اعتبار تا 1397/10/02)1397/09/20
فرم شرکت در مرحله دوم مزایده اجاره محل بوفه مرکزی دانشگاه(اعتبار تا 1397/10/02)1397/09/20
فرم شرکت در مرحله دوم مزایده اجاره محل تکثیر دانشجویی(اعتبار تا 1397/10/02)1397/09/20
فرم شرکت در مزایده اجاره محل انتشارات دانشجویی(اعتبار تا 1397/09/14)1397/08/28
فرم شرکت در مزایده راه اندازی تاکسی تلفنی دانشگاه (اعتبار تا 1397/09/14)1397/08/28
فرم و برگ استعلام بهاء جهت شرکت در مناقصه بیمه بی نام واحد کازرون1397/04/21
« برگ استعلام خرید دستگاه Real Time PCR جهت آزمایشگاه ژنتیک مولکولی1397/02/04
شرايط شركت در مزايده اجاره محل بوفه مركزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كازرون1396/12/15
فرم شرکت در مزاید بوفه مرکزی دانشگاه ( اعتبار تا تاریخ 25 اسفند 961396/12/15
شرایط و فرم مناقصه جهت ارایه اینترنت بی سیم به کاربران(اعتبار تا 10-11-96 )1396/10/19
استعلام اقلام مورد نیاز جهت مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی1396/09/14
شرایط و فرم مربوط به مناقصه طبخ و توزیع غذا درمحل سلف سرویس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون1396/08/24
« برگ استعلام خرید دستگاه Real Time PCR جهت آزمایشگاه ژنتیک مولکولی1396/07/19
شرایط شرکت درمزایده اجاره محل انتشارات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون1396/07/18
شرایط شرکت درمزایده اجاره محل چاپ و تکثیر دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون1396/07/18
مزایده بوفه خوابگاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون1396/05/10
مزایده بوفه دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون1396/05/10
تصویر سیستم گرمایش وسرمایش دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون1396/02/24
تصویرسیستم گرمایش وسرمایش بخش ادرای دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون1396/02/24
فرم تقاضای شرکت در مزایده زمین دانشگاه1396/02/02
فرم شرایط شرکت در مزاید زمین دانشگاه آزاد اسلامی کازرون1396/01/29
فرم استعلام بهاءفروش ضایعات آهن آلات1395/09/13
فرم استعلام بهاءفروش ضایعات قطعات کامپیوتری وملزومات اداری1395/09/13
آگهی نوبت دوم مزایده دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون1395/09/13
فایل اکسل فهرست کل قطعات وضایعات موردمزایده 1395/09/08