ورود پنجشنبه ، 28 شهريور ، 1398
حداقل
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیهدریافت فرم اطلاعات و ارسال مدارک جهت امور اداري و كارگزيني هيأت‎علمي سازمان‎مركزي
شرح

نظر به اينكه اخيراً سامانه جديد امور اداري و كارگزيني هيأتعلمي سازمانمركزي راهاندازي شده و بزودي كليه امورات مربوط به امور اداري، مالي و كارگزيني دانشگاه به ويژه پرداخت حقوق و دستمزد از اين طريق انجام خواهد شد. در اين خصوص نياز به اطلاعات و مدارك زير مي باشد لذا خواهشمند است در اسرع وقت فرم زير را تكميل و به همراه تصوير كارت ملي و تمام صفحات شناسنامه و سنوات قبل از دانشگاه به آدرس Kaudabir@yahoo.com ارسال نمائيد.

فایل
تاریخ1393/06/12
بازدید1658