ورود پنجشنبه ، 2 اسفند ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیشیخ موحد
ناممهدی
رشته تحصیلیحقوق عمومی
مقطع تحصیلیدانشجو دکترا
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم انسانی
سوابق پژوهشیA-Files/cv-asatid/519.pdf
عکس