ورود چهارشنبه ، 9 فروردين ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیاسلامیان
ناممعصومه
رشته تحصیلیزنان و زایمان
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامنیمه وقت
دانشکدهپزشکی
سوابق پژوهشی 
عکس