ورود دوشنبه ، 29 بهمن ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگییزدان پناه
نامعباس
رشته تحصیلیجراحی عمومی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامنیمه وقت
دانشکدهپزشکی
سوابق پژوهشی 
عکس