ورود سه شنبه ، 22 آبان ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیتوسلی
نامعلی اصغر
رشته تحصیلیبیماریهای داخلی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامنیمه وقت
دانشکدهپزشکی
سوابق پژوهشی 
عکس