ورود پنجشنبه ، 6 تير ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیتوسلی
نامعلی اصغر
رشته تحصیلیبیماریهای داخلی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامنیمه وقت
دانشکدهپزشکی
سوابق پژوهشی 
عکس