ورود يکشنبه ، 6 اسفند ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیعلی رمجی
نامزیبا
رشته تحصیلیبیماریهای پوست
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامنیمه وقت
دانشکدهپزشکی
سوابق پژوهشی 
عکس