ورود يکشنبه ، 6 اسفند ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگینیرومند حسینی
نامسید رضا
رشته تحصیلیجراحی کلیه و مجاری ادراری
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامنیمه وقت
دانشکدهپزشکی
سوابق پژوهشی 
عکس