ورود پنجشنبه ، 6 تير ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگینیرومند حسینی
نامسید رضا
رشته تحصیلیجراحی کلیه و مجاری ادراری
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامنیمه وقت
دانشکدهپزشکی
سوابق پژوهشی 
عکس