ورود جمعه ، 27 مهر ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیحسن شاهی
نامبهرام
رشته تحصیلیجراحی عمومی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامنیمه وقت
دانشکدهپزشکی
سوابق پژوهشی 
عکس