ورود شنبه ، 27 آبان ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیحسن شاهی
نامبهرام
رشته تحصیلیجراحی عمومی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامنیمه وقت
دانشکدهپزشکی
سوابق پژوهشی 
عکس