ورود يکشنبه ، 28 آبان ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیشرکاء
نامالهام
رشته تحصیلیزنان و زایمان
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامنیمه وقت
دانشکدهپزشکی
سوابق پژوهشی 
عکس