ورود شنبه ، 31 فروردين ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیتدینی
نامغلامرضا
رشته تحصیلیروانپزشکی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامنیمه وقت
دانشکدهپزشکی
سوابق پژوهشی 
عکس