ورود سه شنبه ، 29 اسفند ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیشاهوران
نامسید علی
رشته تحصیلیبیماریهای داخلی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامنیمه وقت
دانشکدهپزشکی
سوابق پژوهشی 
عکس