ورود يکشنبه ، 27 مرداد ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیمحمود زاده ثاقب
نامماندانا
رشته تحصیلیفیزیولوژی انسانی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهپزشکی
سوابق پژوهشی 
عکس