ورود دوشنبه ، 29 بهمن ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیمحمود زاده ثاقب
نامماندانا
رشته تحصیلیفیزیولوژی انسانی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهپزشکی
سوابق پژوهشی 
عکس