ورود جمعه ، 29 دي ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیحقیقی
ناممهناز
رشته تحصیلیمتخصص بیماریهای کودکان
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهپزشکی
سوابق پژوهشی 
عکس