ورود جمعه ، 24 آذر ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیپیرویان کازرونی
نامفرح
رشته تحصیلیفوق تخصص قلب اطفال
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهپزشکی
سوابق پژوهشی 
عکس