ورود يکشنبه ، 27 مرداد ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیمعتمد رودانی
ناممحمد جواد
رشته تحصیلیفوق تخصص قلب و متخصص داخلی
مقطع تحصیلیدکترای فوق تخصص
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهپزشکی
سوابق پژوهشی 
عکس