ورود دوشنبه ، 2 بهمن ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیهمتی بوشهری
ناماحمد
رشته تحصیلیعلوم قران و حدیث
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامنیمه وقت
دانشکدهعلوم انسانی
سوابق پژوهشی 
عکس