ورود پنجشنبه ، 26 مهر ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیدولتی
نامغلامرضا
رشته تحصیلیعلوم تربیتی
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم انسانی
سوابق پژوهشی 
عکس