ورود شنبه ، 31 فروردين ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیدولتی
نامغلامرضا
رشته تحصیلیعلوم تربیتی
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم انسانی
سوابق پژوهشی 
عکس