ورود پنجشنبه ، 26 مهر ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیسمیعی
نامابراهیم
رشته تحصیلیزبان و ادبیات عرب
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم انسانی
سوابق پژوهشی 
عکس