ورود شنبه ، 31 فروردين ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیقشقایی
نامرباب
رشته تحصیلیفلسفه و حکمت اسلامی
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم انسانی
سوابق پژوهشی 
عکس