ورود دوشنبه ، 29 بهمن ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیعابدی
ناممحمد رضا
رشته تحصیلیادبیات غرب
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم انسانی
سوابق پژوهشی 
عکس