ورود چهارشنبه ، 6 ارديبهشت ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیدهقانی
نامعلی پناه
رشته تحصیلیآموزش زبان انگلیسی
مقطع تحصیلیدکتری
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم انسانی
سوابق پژوهشیA-Files/cv-asatid/652.pdf
عکس