ورود يکشنبه ، 27 مرداد ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیمصلائی پور
نامعبدالحسین
رشته تحصیلیآموزش زبان انگلیسی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم انسانی
سوابق پژوهشی 
عکس