ورود شنبه ، 29 دي ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیحسینی
نامبهروز
رشته تحصیلیفیزیک
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم پایه
سوابق پژوهشی 
عکس