ورود يکشنبه ، 27 مرداد ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیآذری
ناممهدیه
رشته تحصیلیریاضی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم پایه
سوابق پژوهشی 
عکس