ورود دوشنبه ، 29 بهمن ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگینظری
نامعبداله
رشته تحصیلیریاضی محض
مقطع تحصیلیدانشجو دکترا
مرتبه علمیبورسیه
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم پایه
سوابق پژوهشی 
عکس