ورود يکشنبه ، 27 مرداد ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگینظری
نامعبداله
رشته تحصیلیریاضی محض
مقطع تحصیلیدانشجو دکترا
مرتبه علمیبورسیه
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم پایه
سوابق پژوهشی 
عکس