ورود دوشنبه ، 29 بهمن ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیابول پور
نامخدیجه
رشته تحصیلیریاضی محض
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم پایه
سوابق پژوهشیA-Files/cv-asatid/2634.pdf
عکس