ورود جمعه ، 2 فروردين ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیحسام الدینی
ناماسماعیل
رشته تحصیلیریاضی کاربردی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامنیمه وقت
دانشکدهعلوم پایه
سوابق پژوهشی 
عکس