ورود يکشنبه ، 6 اسفند ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیصمیمی
نامعلی اصغر
رشته تحصیلیفیزیک
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم پایه
سوابق پژوهشی 
عکس