ورود پنجشنبه ، 6 تير ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیصمیمی
نامعلی اصغر
رشته تحصیلیفیزیک
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم پایه
سوابق پژوهشی 
عکس