ورود يکشنبه ، 27 مرداد ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیشریعت
نامافسون
رشته تحصیلیمیکروبیولوژی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم پایه
سوابق پژوهشی 
عکس