ورود دوشنبه ، 29 بهمن ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیشریعت
نامافسون
رشته تحصیلیمیکروبیولوژی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم پایه
سوابق پژوهشی 
عکس