ورود پنجشنبه ، 2 اسفند ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیمغنی باشی منصوریه
ناممحمد مهدی
رشته تحصیلیژنتیک
مقطع تحصیلی دکترا تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم پایه
سوابق پژوهشیA-Files/cv-asatid/351.pdf
عکس