ورود جمعه ، 27 مهر ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیملک حسینی
نامفاطمه
رشته تحصیلیزیست شناسی علوم جانوری
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم پایه
سوابق پژوهشی 
عکس