ورود شنبه ، 31 فروردين ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگینیک روش
ناممعصومه
رشته تحصیلیزیست شناسی علوم گیاهی
مقطع تحصیلیدانشجوی دکترا
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم پایه
سوابق پژوهشی 
عکس