ورود پنجشنبه ، 2 اسفند ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیجوانمردی
نامفرحناز
رشته تحصیلیزیست شناسی علوم گیاهی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم پایه
سوابق پژوهشی 
عکس