ورود شنبه ، 29 دي ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیپیشگر
ناماحمد
رشته تحصیلیبرنامه ریزی آموزشی
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم پایه
سوابق پژوهشی 
عکس