ورود پنجشنبه ، 29 فروردين ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگینعیمی
نامسیروس
رشته تحصیلیژنتیک
مقطع تحصیلیدانشجو دکتری
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم پایه
سوابق پژوهشی 
عکس