ورود پنجشنبه ، 29 فروردين ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیمحمودی
نامسید محمد مهدی
رشته تحصیلیمیکروبیولوژی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم پایه
سوابق پژوهشی 
عکس