ورود يکشنبه ، 3 ارديبهشت ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیمحمودی
نامسید محمد مهدی
رشته تحصیلیمیکروبیولوژی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم پایه
سوابق پژوهشی 
عکس