ورود پنجشنبه ، 2 اسفند ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیباصری صالحی
ناممجید
رشته تحصیلیمیکروبیولوژی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم پایه
سوابق پژوهشیA-Files/cv-asatid/267.pdf
عکس