ورود دوشنبه ، 2 بهمن ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیبیگدلی
ناممسیح
رشته تحصیلیبیماری داخلی دامهای کوچک
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهدامپزشکی و کشاورزی
سوابق پژوهشی 
عکس