ورود سه شنبه ، 22 آبان ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیوالی
نامرهام
رشته تحصیلیرادیولوژی دامپزشکی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهدامپزشکی و کشاورزی
سوابق پژوهشی 
عکس