ورود چهارشنبه ، 28 آذر ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیاعرابی
نامنوید
رشته تحصیلیمامایی دامپزشکی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهدامپزشکی و کشاورزی
سوابق پژوهشی 
عکس