ورود پنجشنبه ، 2 اسفند ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیمرحمتی زاده
ناممحمد حسین
رشته تحصیلیبهداشت مواد غذایی منشا دامی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهدامپزشکی و کشاورزی
سوابق پژوهشیA-Files/cv-asatid/2379.pdf
عکس