ورود يکشنبه ، 27 مرداد ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگینوروزی اصل
ناماردوان
رشته تحصیلیبیماری داخلی دامهای بزرگ
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیدانشیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهدامپزشکی و کشاورزی
سوابق پژوهشی 
عکس