ورود چهارشنبه ، 28 آذر ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگینوروزی اصل
ناماردوان
رشته تحصیلیبیماری داخلی دامهای بزرگ
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیدانشیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهدامپزشکی و کشاورزی
سوابق پژوهشی 
عکس