ورود دوشنبه ، 29 بهمن ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیحاجی پور لاطران
نامناصر
رشته تحصیلیپاتولوژی دامپزشکی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهدامپزشکی و کشاورزی
سوابق پژوهشی 
عکس