ورود جمعه ، 27 مهر ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیترحمی
ناممحمد
رشته تحصیلیبهداشت و بیماری آبزیان
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهدامپزشکی و کشاورزی
سوابق پژوهشی 
عکس