ورود يکشنبه ، 27 مرداد ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیرحمانی فر
نامفرهاد
رشته تحصیلیآناتومی دامپزشکی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهدامپزشکی و کشاورزی
سوابق پژوهشی 
عکس