ورود شنبه ، 29 دي ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیرمضانی نوروزانی
نامفاطمه
رشته تحصیلیآناتومی دامپزشکی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهدامپزشکی و کشاورزی
سوابق پژوهشی 
عکس