ورود دوشنبه ، 27 خرداد ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیرمضانی نوروزانی
نامفاطمه
رشته تحصیلیآناتومی دامپزشکی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهدامپزشکی و کشاورزی
سوابق پژوهشی 
عکس