ورود يکشنبه ، 3 ارديبهشت ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیدهقان
نامابوذر
رشته تحصیلیرادیولوژی دامپزشکی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهدامپزشکی و کشاورزی
سوابق پژوهشی 
عکس