ورود چهارشنبه ، 28 آذر ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیدهقان
نامابوذر
رشته تحصیلیرادیولوژی دامپزشکی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهدامپزشکی و کشاورزی
سوابق پژوهشی 
عکس