ورود دوشنبه ، 18 آذر ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیدهقان
نامسید اصغر
رشته تحصیلیمامایی و بیماریهای تولید مثل دامپزشکی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهدامپزشکی و کشاورزی
سوابق پژوهشیA-Files/cv-asatid/2380.pdf
عکس