ورود دوشنبه ، 2 بهمن ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیعلیایی
ناماحد
رشته تحصیلیانگل شناسی دامپرشکی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهدامپزشکی و کشاورزی
سوابق پژوهشی 
عکس